Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO tloczenie-sokow.pl

§ 1 [postanowienia ogólne]

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.tloczenie-sokow.pl świadczone są przez:

Waldemar Szwec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Waldemar Szwec posiadający nr NIP: 679-203-79-37; REGON: 122728158 (zwany dalej „ALTUS”)

Dane kontaktowe:  

Adres do korespondencji: ul. Walgierza Wdałego 17, 30-398 Kraków

Tel: +48 607 37 37 39 (od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00)

e-mail: biuro.altus@op.pl

 1. Niniejszy regulamin określa m.in.: rodzaje i zakres usług świadczonych przez ALTUS drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.tloczenie-sokow.pl, warunku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie wskazane niżej, posiadają następujące znaczenie:

 1. ALTUS – Waldemar Szwec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Waldemar Szwec będący usługodawcą i realizujący zamówienia sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi przy wykorzystaniu Serwisu, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z ALTUS.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu, w tym kupującą Produkty lub Produkty Personalizowane, w sytuacji, gdy nie jest to związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (a więc definicja ustawowa z art. 221 kodeksu cywilnego).
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptowała Regulamin. W przypadku osób fizycznych pojęcie Klienta i Użytkownika jest pojęciem tożsamym. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Użytkownik jest osobą fizyczną działającą w imieniu i na rzecz takiego Klienta. Stroną umowy z ALTUS jest Klient.
 5. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi przez ALTUS, w ramach Serwisu, umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez ALTUS.
 6. Login – adres e-mail/nazwa wybrana przez Użytkownika podczas tworzenia Konta w Serwisie.
 7. Hasło – ciąg znaków, na które składać się będą znaki liczbowe, litery oraz znaki specjalne, niezbędne do przeprowadzenia autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło określa Użytkownik, podczas logowania się do Serwisu lub otrzymuje e-mail z nadanym hasłem, które może być następnie przez niego zmienione. Hasło powinno być przez Użytkownika przechowywane w takim sposób, aby uniemożliwić do niego dostęp innym osobom i nie może być ujawniane osobom trzecim.
 8. Produkty – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży ALTUS dostępnej w Serwisie.
 9. Produkty Personalizowane – produkty wykonywane na specjalne, spersonalizowane zamówienie Klienta.
 10. Cena – cena, jaką Klient zobowiązany jest do zapłaty za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. 
 11. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 13. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez ALTUS pod adresem www.tloczenie-sokow.pl za pośrednictwem, którego ALTUS świadczy usługi drogą elektroniczną oraz realizuje zamówienia sprzedaży.
 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), z wszelkimi późniejszymi zmianami.
 15. Newsletter – usługa świadczona przez ALTUS na rzecz Użytkownika, polegająca na przekazywaniu Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących świadczonych usług lub sprzedawanych Produktów przez ALTUS bądź usług świadczonych przez podmioty powiązane, zależne lub współpracujące z ALTUS.

§ 3 [korzystanie z Serwisu – wymogi techniczne]

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwość i umiejętność komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z usług świadczonych przez ALTUS za jego pośrednictwem, wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co ALTUS nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników do umieszczania w nim lub rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści bezprawnych.
 4. ALTUS zastrzega sobie prawo modyfikacji Serwisu, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, zmiany te jednak nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta.
 5. ALTUS zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. ALTUS dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Klienta. 

§ 4 [Rejestracja w Serwisie, świadczenie przez ALTUS usług drogą elektroniczną]

 1. Świadczenie przez ALTUS usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 1. ALTUS świadczy następujące usługi za pośrednictwem Serwisu:
 1. usługę Konta Klienta
 2. usługę Newsletter 
 3. usługę interaktywnego formularza do realizacji zamówień kupna-sprzedaży Produktów z oferty ALTUS.
 1. Usługa Konta Klienta w Serwisie, zostaje zawarta przez Klienta w momencie dokonania rejestracji. 
 1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz utworzenie Hasła. Rejestracja wymaga autoryzacji, dokonywanej według wskazówek otrzymanych przez Użytkownika (kliknięcie w hiper link otrzymany w wiadomości mailowej wysłanej przez ALTUS na adres mailowy podany podczas rejestracji).
 1. Klient, który dokonał rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, informacji o statusie realizacji zamówienia oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz do Newslettera”).
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony. 
 1. Usługa interaktywnego formularza umożliwia składanie zamówień kupna-sprzedaży. Umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka). Usługa jest wykonana w momencie skutecznego dokonania zamówienia kupna – sprzedaży wybranego o przez Klienta Produktu w Serwisie.
 1. Usługa Newslettera zostaje zawarta w momencie podania w Serwisie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter. 
 1. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony. 
 1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umów o świadczenie przez ALTUS ww. usług drogą elektroniczną. Klient skorzystać może z tego prawa w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z kosztami i nie wymaga podania przyczyny. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy lub pisemnie na adres ALTUS (dane wskazane na wstępie Regulaminu).
 1. W wyniku złożenia wypowiedzenia przez Klienta, umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez ALTUS wypowiedzenia.
 1. ALTUS ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 1. Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Serwisu.
 1. Nadto Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (§ 11Regulaminu).

§ 5 [Sprzedaż Produktów – postanowienia ogólne]

 1. Przedmiotem zamówień mogą być:
  1. Produkty standardowo dostępne w ofercie ALTUS dostępnej w Serwisie,
  2. Produkty Personalizowane, a więc realizowane przez ALTUS na indywidualne życzenie Klienta według jego wskazań 
 1. W celu realizacji zamówień dotyczących Produktów Personalizowanych Klient powinien skontaktować się indywidualnie z ALTUS w celu ustalenia zasad realizacji takiego zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie z ALTUS

§ 6 [składanie Zamówień – Kupno/Sprzedaż]

 1. Przed złożeniem zamówienia dotyczącego kupno-sprzedaży wybranego Produktu niezbędne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptowanie ich warunków (dokonanie potwierdzenia o zapoznaniu się z ich treścią poprzez odhaczenie odpowiednich pól). Brak akceptacji Regulaminu lub potwierdzenia zapoznania się z treścią Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu, w tym złożenia zamówienia kupna-sprzedaży Produktu.
 2. Składanie zamówień kupna-sprzedaży Produktów w Serwisie, według wyboru Klienta mogą być przez niego dokonane albo po wcześniejszej rejestracji w Serwisie, albo bez rejestracji, jako tzw. „szybkie zakupy”. 
 3. Złożenie zamówienia kupna-sprzedaży Produktu przez zarejestrowanych Klientów Serwisu polega na dodaniu wybranych przez Klienta Produktów do koszyka. Następnie, kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony będzie o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.
 4. W przypadku wyboru tzw. „szybkich zakupów” (bez rejestracji), po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony będzie o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.
 5. W trakcie składania zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 7. Po otrzymaniu przez Serwis zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez ALTUS stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a ALTUS. 
 9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez ALTUS w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
 10. ALTUS w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
 11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od ALTUS, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia.
 12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
  1. skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie,
  2. skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową,
  3. za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów).
 1. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Serwisu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.
 2. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
 3. Przedmiotem zamówienia mogą być także towary spoza oferty Produktów dostępnych w Serwisie, tj. Produkty Personalizowane, a więc towary które zostaną wykonane na indywidualne zamówienie Klienta. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z ALTUS celem ustalenia szczegółów realizacji takiego zamówienia.
 4. Produkty Personalizowane, a więc takie co do których ALTUS wprowadził odstępstwo od standardowego Produktu, a wyraźne życzenie Klienta (np. kolor, rozmiar, materiał etc.) nie podlegają zwrotowi.

§ 7 Cena, Płatność

 1. Cena poszczególnych Produktów dostępnych w Serwisie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 
 1. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki. Koszty wysyłki zostanie podany w trakcie składania zamówienia.
 1. Z tytułu realizacji transakcji kupna-sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktu oraz koszt jego wysyłki.
 1. Klient może dokonać płatności w wybrany przez siebie sposób:
 1. gotówką przy odbiorze osobistym nabytego Produktu (po uprzednim umówieniu terminu odbioru), 
 1. przedpłata dokonywana przelewem na rachunek bankowy ALTUS o nr 
 2. 95 1050 1445 1000 0092 1682 3972
 3. do rąk kuriera – w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem.
  1.  
 1. ALTUS jest otwarty także na realizację zamówień, przy których płatność dokonywana jest przy wykorzystaniu dopłat lub innych metod finansowania ze środków unijnych lub innych środków publicznych. W tym celu Klient powinien skontaktować się z ALTUS w celu ustalenia procedury zapłaty za nabywany Produkt lub Produkt Personalizowany.  
 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

§ 8 [Dostawa]

 1. Zamówienia złożone przez Klientów Serwisu kompletowane są przez ALTUS w ciągu 3-15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (§ 7 ust 11 Regulaminu). 
 1. W przypadku zamówień dotyczących Produktów Personalizowanych, w braku odmiennych uzgodnień z Klientem, ALTUS zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż czterdzieści pięć dni od przyjęcia takiego zamówienia do realizacji przez ALTUS.
 1. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru Produktu lub Produktu Personalizowanego wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Dostawa Produktów lub Produktów Personalizowanych realizowana będzie przez podmiot trzeci (firmy kurierskie) prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą, w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.
 1. Po wcześniejszym ustaleniu z ALTUS terminu możliwy jest także odbiór osobisty nabytych Produktów lub Produktów Personalizowanych.
 1. W przypadku nieodebrania przesyłki przesłanej zgodnie z umową ALTUS może wezwać Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta ALTUS składa Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy ALTUS może domagać się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy sprzedaży.

§ 9 [prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i przemysłowej]

 1. Właścicielem praw do Produktów z oferty ALTUS dostępnych w Serwisie oraz Produktów Personalizowanych jest ALTUS. 
 2. Każde korzystanie z praw autorskich do projektów Produktów lub Produktów Personalizowanych inne niż dozwolony użytek własny, wymaga uzyskania uprzedniej zgody ALTUS wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 3. Korzystanie z praw autorskich do projektów Produktów lub Produktów Personalizowanych lub ich części, w tym przypisywanie sobie ich autorstwa stanowić będzie naruszenie prawa autorskiego. Na żadną formę plagiatu lub innego naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich, czy też innych praw własności ALTUS nie wyraża zgody.
 4. Powyższe dotyczy także treści słownych i graficznych zawartych w Serwisie.

§ 10 [odpowiedzialność]

 1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne na zasadach ogólnych.
 2. ALTUS nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, pandemie itp.).

§ 11 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć:
 1. na piśmie – wysyłając je na adres ALTUS Waldemar Szwec ul. Walgierza Wdałego 17, 30-398 Kraków,
 2. mailowo – pisząc na adres: biuro.altus@op.pl
 1. Termin czternastodniowy na odstąpienie od umowy liczy się:
 1. od dnia otrzymania Produktu w przypadku umowy sprzedaży, 
 1. od dnia zawarcia umowy, w przypadku umowy o świadczenie usług. 

 

 1. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy ALTUS przesyła Konsumentowi wiadomość
 2. mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 1. Przy skorzystaniu przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowa, od której Konsument odstępuje jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły sobie, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 1. ALTUS zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność
 2. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do ALTUS.
 1. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ALTUS, ALTUS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Produktu).
 1. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach pisanych w Ustawie, w tym w szczególności:
 1. w odniesieniu do zamówień sprzedaży Produktów Personalizowanych (a więc zgodnie z Ustawą – umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb)
 1. dotyczących umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 1. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy ALTUS przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy (np. jako załącznik do maila).

§ 12 [reklamacje]

 1. W sytuacji, gdy ALTUS świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu lub realizuje zamówienia dotyczące transakcji kupna-sprzedaży niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych z Klientem, Klient przysługuje prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone w jeden z następujących sposobów:
 1. drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro.altus@op.pl
 2. w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny: ALTUS Waldemar Szwec, ul. Walgierza Wdałego 17, 30-398 Kraków.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne powinno być wysłane nie później niż 30 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Powinno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz zwięzły opis reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez ALTUS w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta (z którego dokonał on zgłoszenia reklamacji), a w przypadku, gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres podany przez składającego reklamację.
 4. Zastrzeżenia a także uwagi, sugestie i błędy Serwisu można zgłaszać pisząc na adres e-mail: biuro.altus@op.pl. 

§ 13 [dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ALTUS Waldemar Szwec ul. Walgierza Wdałego 17, 30-398 Kraków, posiadający nr NIP: 679-203-79-37; REGON: 122728158.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym w zgodzie z postanowieniami „RODO”.
 3. Szczegółowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych przez ALTUS określa Polityka Prywatności. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do świadczenia usług oraz realizacji umowy sprzedaży. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług lub realizacji zamówienia przez ALTUS.
 5. Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem: biuro.altus@op.pl

§ 14 [postanowienia końcowe]

 1. ALTUS dokłada wszelkich starań, aby świadczenie usług i realizacja zamówień odbywało się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego (właściwość prawa polskiego).
 3. ALTUS jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile zostaną one ogłoszone ze stosownym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie na przyszłość, od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
 4. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu z ALTUS ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a ALTUS,
 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a ALTUS korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 1. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.  Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej a Konsument może z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej w ALTUS.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy ALTUS a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALTUS.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.04.2021. 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________

Adres Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 

 

ALTUS Waldemar Szwec
ul. Walgierza Wdałego 17, 

30-398 Kraków

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług/umowy sprzedaży dotyczącej następującego Produktu
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez ALTUS niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ________________________________________

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez ALTUS niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________
Miejscowość i Data: ___________________________________
Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo (będąc Konsumentem) prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

 1. dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług),
 2. dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:


ALTUS Waldemar Szwec

ul. Walgierza Wdałego 17, 

30-398 Kraków

lub na adres mail: biuro.altus@op.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.